โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
49 ถ.เทศบาล 5  ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ 075-271297
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ (Missions)
๑. มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
๒. พัฒนาระบบการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. พัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
    จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. ปลูกผังให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
๗. พัฒนาและจัดการศึกษาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านทักษะทางภาษา
 
เป้าหมาย (Goals)
๑. โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสู่คุณภาพ
    มาตรฐานสากล
๒. โรงเรียนพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๔. สถานศึกษามุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความรู้
    ก้าวสู่การพัฒนาการศึกษาในยุคศตวรรษที่ ๒๑ และจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. สถานศึกษาพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม
   และจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ
๖. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
๗. เป็นโรงเรียนชั้นนำด้านทักษะทางภาษา