โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
49 ถ.เทศบาล 5  ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ 075-271297
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
      นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม นำทักษะชีวิตไปใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข