โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
49 ถ.เทศบาล 5  ตำบลห้วยยอด  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 92130
เบอร์โทรศัพท์ 075-271297
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๑ บ้านเลขที่ ๔/ ๒๔ ถนนเพชรเกษม   
ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายเหล่า เย่าเฉื้อง เป็นเจ้าของจัดตั้งขึ้น และมีนายเย่าติ้ง แซ่ยับ เป็นผู้จัดการ  ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อตัวเป็นนายประพัฒน์    วงศ์หนองเตย    เปิดทำการสอนเมื่อ    วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๑ โดยมีนางวรรณะ บุญหนุน เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนวิชาสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 
          ต่อมาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๓ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยขยายปีละชั้น และเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดยขยายปีละชั้นเรียน ต่อมาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๐ โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ไปเปิดทำการสอนที่เลขที่ ๘๗๗ ถนนสุขาภิบาล ๗ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 
          ปี พ.ศ.๒๕๒๒ นายเหล่า เย่าเฉื้อง ได้โอนกิจการของโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาให้แก่
นายประพัฒน์ วงศ์หนองเตย เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๒
 
          ปี พ.ศ.๒๕๓๐ นายประพัฒน์ วงศ์หนองเตย ได้โอนกิจกรรมให้แก่นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เมื่อเดือน มกราคม ๒๕๓๐
 
          ปี พ.ศ.๒๕๓๒ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 
ปัจจุบันโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา มีนางสุพร วงศ์หนองเตย เป็นผู้จัดการ และทำการแทนผู้รับใบอนุญาต    โดยมีนางสาวจริน ปักษี  เป็นผู้อำนวยการ ผู้บริหารจำนวน ๓  คน ครูผู้สอนจำนวน   ๔๑  คน ครูสนับสนุนการสอน จำนวน  ๙  คน ครูพี่เลี้ยง  ๑๑  คน ครูสอนภาษาจีน ๒ คน ครูต่างประเทศ(อังกฤษ) ๒ คน ครูห้องสมุด    ๑ คน คนงาน/คนครัว  ๑๐ คน ยามรักษาความปลอดภัย ๒ คน พนักงานขับรถ ๑   คน และ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๓ คน แบ่งเป็นนักเรียนเตรียมปฐมวัย ๓๐ คน นักเรียนปฐมวัย  ๓๖๐ คน  และนักเรียนระดับประถมศึกษา ๙๐๓ คน